Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna Big Jobs Sp. z o.o. /

 Інформаційне положення для працівників Big Jobs Sp. z o.o.

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:/Виконуючи зобов’язання відповідно до ст. 13 загального Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення такихданих та скасування директиви 95/46

/ EC (RODO), повідомляє, що:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Jobs z o.o. z siedzibą przy ul. Kawek 2A/18 w Katowice o numerze NIP: 954-284-01-55 oraz REGON 521956488. Адміністратором ваших персональних даних є Big Jobs Sp.z o.o. зі штаб-квартирою на вул.Кавек 2А/18 з номером NIP: 954-284-01-55 та номером REGON 521956488.
 2. Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – z którym można skontaktować siępod następującym adresem mailowym: biuro@bigjobs.pl

/ Адміністратор Ваших персональних даних призначив Інспектора із захисту даних – з яким можна зв’язатися за наступною адресою електронної пошти: biuro@bigjobs.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: / Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою:
 • pomocy socjalnej, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r; / соціальної допомоги, надання комерційноїсоціальної допомоги, безпеки та організації праці на підставі ст.6 пункту 1 c RODO і закону про трудовий кодексвід 26 червня 1974 року;
 • wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO; / виконання договору на підставі ст.6 пункту 1 lit. b RODO;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i zrealizowania umowy ze Spółką. / Надання ваших даних є добровільним, але їх ненадання призведе донеможливості укласти та виконати договір з фірмою.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania Pani/Pana danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa in. Urząd Skarbowy, Medycyna pracy, obsługakadrowo-płacowa, jak również podmioty współpracujące z Big Jobs Sp. z o.o. / Одержувачами ваших персональних даних будуть ті суб’єкти, яким ми зобов’язані надати ваші персональні дані відповідно до чинного законодавства, в тому числі Податкова служба, Медицина праці, кадровий персонал та служби оплати праці, а також організації, що співпрацюють з Big Jobs Sp. z o.o.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. / Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на їх виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки і право на передачу даних.
 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. / Якщо ви вирішите, що ваші персональні дані будуть оброблятися адміністратором всупереч законодавчим вимогам, ви маєте право подати скаргу до президента Управління захисту персональних даних.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowa, a także po jej zakończeniu, przez okres przez 10 lat od momentu ustania stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. / Ваші дані будуть оброблятися протягом усього терміну дії контракту та після його розірвання протягом 10 років з моменту припинення трудових відносин, відповідно до Трудового кодексу та виходячи із законних інтересів адміністратора.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałymzakresie jest / Надання вами персональних даних є обов’язковим згідно з нормами трудовогозаконодавства, а врешті сфери – добровільним.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania. / Ваші дані не будуть оброблятися в автоматизованому режимі і не будуть оброблятися у вигляді профілювання.

Komunikat Cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji oraz obsługi kont użytkowników. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, potwierdź to, klikając w odpowiedni przycisk.

Zgadzam się!

Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.